Drejtimet dhe Profilet

 

STRUKTURA 2+1+1


1. Elektroteknikë

DREJTIMI  MËSIMOR
Niveli I-rë (Klasa 10, 11)     
PROFILI MËSIMOR
Niveli II-të (Klasa 12)
DREJTIMI  MËSIMOR
Niveli III-të (Klasa 13)
Elektroteknikë Instalime elektrike civile dhe industriale  Elektroteknikë
  Riparime te paisjeve elektroshtëpiake  

 

2. Elektronikë

DREJTIMI  MËSIMOR
Niveli I-rë (Klasa 10, 11)      
PROFILI MËSIMOR
Niveli II-të (Klasa 12)
DREJTIMI  MËSIMOR
Niveli III-të (Klasa 13)

Telekomunikacion  
Elektronikë Riparime të paisjeve elektronike       Elektronikë

 

 

 

STRUKTURA 2+2

 

3. TIK (teknologji informacioni dhe komunikimi)

DREJTIMI  MËSIMOR
Niveli I-rë (Klasa 10, 11)
PROFILI MËSIMOR
Niveli II-të (Klasa 12, 13)

Teknologji Informacioni dhe komunikimi     

(TIK)

Mbështetje të përdoruesve të TIK

Rrjete të dhënash